Geplaatste modellen

Hierbij doe ik een poging om van elke modelplaats op het terrein van het voormalig "Waterloopkundig Laboratorium De Voorst" in de Noordoostpolder aan te geven welke modellen er hebben gelegen. Ik besef me terdege dat dit niet compleet zal zijn, maar iets is beter dan niets. De terreinkaartjes, die ik hiervoor gebruikt heb, lopen van eind 1955 tot juni 1981. Dus wat er voor of er na die tijd heeft gelegen heb ik niet meegenomen. Ook heb ik de onderzoeken in de wind- en stroomgoot niet meegenomen. Voor modellen die hebben gelegen in de Oosterscheldehal en de ander twee loodsen op dezelfde kavel heb ik een aparte pagina gemaakt. In onderstaand kaartje heb ik de modelplaatsen genummerd, te beginnen in het oosten van het terrein. Per modelplaats heb ik een opsomming gegeven van de modellen die er hebben gelegen, voor zover ik dit nog heb kunnen achterhalen. Het jaartal achter de titel geeft aan wanneer modelonderzoek is gestart, voor zover ik dit heb kunnen vinden.

Anker voor target

Klik op het kaartje om naar een modelplaats te gaan

Frame1 Modelplaats 1 Modelplaats 2 Modelplaats 3 Modelplaats 4 Modelplaats 5 Modelplaats 6 Modelplaats 7 Modelplaats 8 Modelplaats 9 Modelplaats 10 Modelplaats 11 Modelplaats 12 Modelplaats 13 Modelplaats 14 Modelplaats 15 Modelplaats 16 Modelplaats 17 Modelplaats 18 Modelplaats 19 Modelplaats 20 Modelplaats 21 Modelplaats 22 Modelplaats 23 Modelplaats 24 Modelplaats 25 Modelplaats 26 Modelplaats 27 Modelplaats 28 Modelplaats 29 Modelplaats 30 Modelplaats 31 Modelplaats 32 Modelplaats 33 Modelplaats 34 Modelplaats 35

. Modelplaats 1 terug naar kaartje
M 626 Vaargeul bij Wheipa, Albatross Bay, Queensland, Australië (1958) File not found
M 794 Haven van Beirouth, Libanon (1962) File not found
M 811 Koelwatercirculatie Flevocentrale File not found
M 853 Haven van Sekondi, Ghana File not found
M 913 Golfbeweging bij keersluis Termunterzijl (1966) File not found
M 940 Ontgronding rond poten booreiland Mr. Louie, bestemd voor olieboringen in de Noordzee (1967)

Voor een samenstel van palen op relatief geringe onderlinge afstand werden de diepte en uitgebreidheid van de ontgrondingen bepaald onder invloed van stroom en golven.
File not found
M 981 Sluis Punt van Reide bij Delfzijl, Groningen (1968)

O.a. is er onderzoek gedaan m.b.t. het tracé en de afmetingen van de te baggeren geul.
File not found
M1054 Haven van West-Terschelling (1969)

Onderzoek naar de consequenties voor de stromingscondities en mogelijk ook de scheepvaart door wijziging van de huidige haventoegang.
Geen foto gevonden
M1082 Haven ter plaatse van de mosselbanken (1970)

Modelonderzoek van de geprojecteerde zee- en binnenvaarthaven aan de Westerschelde tussen de Nieuw Neuzenpolder en de Mosselbanken, welke laatste mogelijk wordt ingepolderd.
File not found
M1232 Golfvervorming door een geul (1973)

Het onderzoek vond plaats gedurende de maanden augustus 1973 tot maart 1974.

Behalve dit hydraulisch model was er ook een mathematisch model.
File not found
M1613 Ontwerp Keta Lagoon Outfall, Ghana File not found

  Modelplaats 2 terug naar kaartje
M 753 Landhoofden geleidelijke sluiting File not found
M 863 Fundamenteel onderzoek ontgrondingen in 3 dimensies (1964/1967) File not found
M 945 Ontgronding bij stuwcomplexen Maas (1967) File not found

  Modelplaats 3 terug naar kaartje
M 395 Splitsingspunt van de Rijn bij Westervoort (1957) File not found
M 875 Haveningang in de Westervoortse Pleij

N.B. Let ook even op de schoenen van de fotograaf. Dit doet vermoeden dat deze foto is gemaakt door mevrouw Jos Westhuis.
File not found

  Modelplaats 4 terug naar kaartje
M 548 Gebruik van isotopen als tracers (1956/1957)

Onderzoek betreffende de ontwikkeling van een methode voor zandtransportmetingen met behulp van radioactieve tracers.
Het onderzoeksrapport kan hier worden gedownload.
File not found

  Modelplaats 5 terug naar kaartje
M 498 Haven van Lagos, Nigeria (1956) File not found
M1149 Haven van Lagos, Nigeria (1971)

Modelonderzoek betreffende een verbreding van de Apapa Wharf en verdieping van de Badagri Creek in de haven van Lagos. Daarvoor is het bestaande model van de haven van Lagos gedeeltelijk gerestaureerd.
File not found

  Modelplaats 6 terug naar kaartje
M 472 Ingang St. Annabaai, zuidkust Curaçao (1956) File not found
M 608 Haven van Suru, Turkije File not found
M 725 Haven van Agva, Turkije File not found
M 757 Haven van Manavgat, Turkije File not found
M 748 Havendammen Europoort (1960)

Komt niet voor op welk terreinkaartje dan ook.
File not found
M 814 Onderzoek werkvaartuigen File not found
M 685 Zinkproeven bij verschillende stroomsnelheden (1965) Geen afbeelding gevonden
M 881 Aanslibbing Veerhaven Perkpolder, gemeente Hulst in Zeeuws-Vlaanderen (1965)

Onderzoek naar aanpassing van de bestaande veerhaven te Perkpolder aan de nieuwe omstandigheden, wanneer dubbeldeks veerboten zullen worden ingezet.
File not found
M 936 Duinafslag door stormgolven (1966) File not found
M 963 Verbetering strandligging te Vlissingen (1967)

Het modelonderzoek richtte zich vooral op het effect van de inkorting van de z.g. Oosthol, een in zee stekend dijkvak westelijk van Vlissingen.
File not found
M1148 Invloed van open paalschermen op stromingen nabij de kust (1971)

Open paalschermen worden in toenemende mate toegepast ter beteugeling van kusterosie zoals die zich onder meer op Walcheren voordoet.

Het modelonderzoek dat werd uitgevoerd van november 1971 tot mei 1972, vond plaats in een model met een vaste bodem.

Er stonden op dit model 6 golfmachines.
File not found
M1618 Lagos Harbour, Nigeria : reconstruction of harbour moles File not found

  Modelplaats 7 terug naar kaartje
M 402 Noodoverbrugging bovenrivieren (1956)

De titel van dit model dekt niet de lading. Dit was namelijk eigenlijk het allereerste geheime model. In opdracht van het Ministerie van Defensie is hier onderzoek gedaan naar een onderdeel van de IJssellinie en wel het afsluiten van een rivier t.b.v. de inundatie. Voor een verdere uitleg, kijk op WikipediA .
File not found
M 611 Explosies in grondwater.

Ten noorden van dit model, tussen de vroegere timmerwerkplaats en de Veenweg zit nog een gat in de grond. Ook hier heeft hoogstwaarschijnlijk een explosieventest plaatsgevonden.

Volgens oud-"hoofd laboratorium De Voorst" ir. A.J. Hoekstra (werkzaam in de Voorst van 1953-1968) was ook dit een onderzoek van defensie en had dit, net als bij M 402, te maken met de IJssellinie.
File not found
M 686 Waterkrachtwerk Kurwasa, Nigeria File not found
M 696 Haven 't Horntje. File not found
M 763 Detailmodel Lauwerszee File not found
M 873 Bochtverbetering Bonnyrivier bij Port Harcourt, Nigeria (1964) File not found

  Modelplaats 8 terug naar kaartje
M 800 Duwvaart Bajibo Rapids, Nigeria (1964)

Onderzoek voor de bevaarbaarheid met duweenheden van de rivier de Niger nabij de Bajibo Rapids.

Deze foto is overduidelijk in de winter gemaakt. Het model staat dan ook onder winterpeil, om kapotvriezen te voorkomen.
File not found
M 895 Tunnelelement van de Beneluxtunnel in stroom (1966)

Bij dit onderzoek werden de krachten bepaald tijdens het afzinken.

Het onderzoeksrapport heeft als datum juni 1966.
File not found
M 988 Ruwheidsonderzoek Waal (1968)

Invloed kribben op totale ruwheid.
File not found
R 706 Diffusiemetingen op de Waal Geen afbeelding gevonden

. Modelplaats 9 terug naar kaartje
M 628 Maas bij Linne. File not found
M 742 Toeleidingskanaal sluis Buggenum. File not found
M 812 Mond Twentekanaal bij Eefde.

Op de foto zijn nog duidelijk de resten van het vorige model te zien.
File not found
M 932 Splitsingspunt Pannerden, Gelderland (1968)

Onderzoek naar zandwater-verdelings­karakte­ristieken van het het splitsings­punt.
File not found

. Modelplaats 10 terug naar kaartje
M 513 Stroming over beteugelingsdammen

Proeven ter bestudering van het kopeffect bij uitgebouwd landhoofd op de dam.
File not found
M 822a Bodemruwheidsonderzoek t.b.v. Oosterschelde model. File not found
S 107a geen beschrijving Geen afbeelding gevonden
M1071 Inlaatsluis Volkerakdam (1970) File not found

. Modelplaats 11 terug naar kaartje
M 398 Nederrijn bij Amerongen (1952) & Situatie Stuw in de Lek bij Vreeswijk (1957), provincie Utrecht, tegenwoordig beter bekend als "Stuw bij Hagestein".

Dit was, na het proefmodel van de Braakman, het eerste moddel, gebouwd in 1952.

In de achtergrond is het gebouw "De Vrije Vlucht" van het NLR zichtbaar.
File not found
M 741 Onderzoek bank voorhaven Prinses Beatrixsluis, Vreeswijk.

De rivier op de voorgrond is de Lek, het water rechts boven voert naar de Prinses Beatrixsluis.
File not found
M 249 Bocht in de Waal bij Nijmegen, Gelderland (1962)

Doel van het onderzoek : de bevaarbaarheid van de Waal bij Nijmegen te verbeteren.

Het onderzoek vond plaats in het Laboratorium "de Voorst" van maart 1964 tot juni 1967.

Op bijgaande foto staan 2 interessante details, nl. een klokpomp en op de voorgrond liggen de schotten die normaal worden gebruikt om het model onder winterpeil te brengen.
File not found
M 1021 De Waal bij "De Zandberg" bij Nijmegen, Gelderland (1969) File not found
M1370 Invloed snelheidsschaal op dwarsprofielen riviermodel (1975)

In het nog beschikbare morfologische model van de Waal bij "De Zandberg" (M1021) zijn enige proeven uitgevoerd om de invloed te onderzoeken van de snelheidsschaal op de bodemdwarsprofielen.
File not found

. Modelplaats 12 terug naar kaartje
M 315 Oeververbindingen Rotterdam (Metrotunnel; 1956) File not found
M 551 Binnenhaven Rotterdam File not found
M 642 Pijlers Brug van Brienenoord.

De opdracht voor dit onderzoek is gegeven in 1959. Het betrof zowel een onderzoek naar een veranderd stroombeeld en strooms­nelheden t.g.v. de bouw van de pijlers en een ontgrondings­onderzoek.

Ook werden de krachten gemeten aan een door de scheepvaart­opening varend schip van ongeveer 36.000 ton.

De foto geeft een overzicht van het model met brugpijlers en met tankermodel in brugopening.
File not found
M 560 Mond Eemhaven File not found
M 998 Bodemophoging van de Nieuwe Maas (1968)

Onderzoek naar de stroombeelden in de rivier tussen de mond van de Hollandse IJssel en de bruggen te Rotterdam na opstorten van de bodem in dit riviergedeelte.
Geen afbeelding gevonden
M1083 Willemstunnel Rotterdam (1970)

Onderzoek naar de waterloopkundige problemen, die zich voor kunnen doen tijdens de aanleg van de Willemstunnel, welke de Nieuwe Maas en de Koningshaven in Rotterdam zal kruisen.
File not found

. Modelplaats 13 terug naar kaartje
M 346 Tweede Petroleumhaven Rotterdam (1956) File not found
M 392 Haven Albatros Super­fosfaat­fabrieken File not found
M 552 Ingang Botlekhaven File not found
M 555 Proeven 1e en 2e Petroleumhaven File not found
M 557 Vulcaanhaven Vlaardingen File not found
M 682 Verdubbeling kribben tegenover Poortershaven, vlakbij Maassluis File not found
M 602 Ingang nieuwe haven Maassluis File not found
M 746 Bestrijding aanslibbing Botlekhavens. File not found
M 747 Beneluxtunnel.

Onderzoek naar de aanzanding van de tunnelsleuf. De bodem van een gedeelte rond de tunnel bestond uit bakeliet. Er werd met eb en vloedstroom gewerkt. De aanzanding die in een proefsleuf in het prototype werd waargenomen kon niet worden gereproduceerd. Er werd toen besloten dat het verschijnsel niet in een model met eb en vloedstroom kon worden weergeven.
File not found
M 933 Verbetering mond Oude Maas (1967) File not found
M 986 Industriehaven Ossenisse (1968) File not found

. Modelplaats 14 terug naar kaartje
M 556 Scheurdoorgraving Hoek van Holland

Onderstaand een citaat uit een rapport uit 1982 van ing. A.I. Luteijn:

"...Vanaf kmr. 1032,7 landinwaarts ligt een scheidingsdam tussen de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal. Bij kmr. 1029,6 is nog een doorgraving tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg (het Scheur) aanwezig, het Breeddiep (in 1979 opengesteld voor de binnenscheepvaart)..."

Deze doorgraving bestaat nog steeds en wordt gebruikt door binnenvaartschepen.
File not found
M 559 4e Petroleumhaven (Europoort I) File not found
M 719 Gecombineerde mond van Hoek van Holland File not found
M1022 Zandvangen Berkel en Altense Slinge Geen afbeelding gevonden
M1074 Stroombeeld haven Marsa el Bregha, Libië (1969)

Modelonderzoek om na te gaan welke middelen aanwezig zijn om zeewierafzettingen in de haven te reduceren.
File not found
M1183 Siltation and current study Marsa el Bregha, Libië (1972)

Onderzoek naar de golfdoordringing en de, door de golven opgewekte, stroming in de nieuw te bouwen haven bij Marsa el Bregha, Libië.
File not found

. Modelplaats 15 terug naar kaartje
M 726 Verbreding Noordzeekanaal (scheepvaartmodel; 1961) File not found
M 838 Systematisch onderzoek duwvaartsluizen (1963)

Er werd ook in het donker gevaren
File not found
File not found
M 782 Duwvaart in kanalen (1966)

Voor dit onderzoek waren er twee modellen, het ander ligt hier.
File not found

. Modelplaats 16 terug naar kaartje

Bangkok- en Europoortloods

Afbeedling
M 770 Toegang haven Bangkok, Thailand (1961) File not found
M 813 Splitsing Rotterdamse Waterweg en Europoort (1964)

Dit model is in 1963 gebouwd om een zout/zoet probleem op de Nieuwe Waterweg aanschouwelijk te maken.
File not found
M 971 Golfdoordringing haven Ez Zueitina ,Libië (1967) File not found
M 954 Aan- en afvoerkanalen spuiinrichting Eefde (1967) File not found
M 972 Stroombeeld haven Ez Zueitina, Libië (1967) File not found
M1017 Omlegging Bergse Maas (1968)

Voor de scheepswerf Verolme wordt de Maas plaatselijk ca. 150 meter naar het noorden verlegd.
File not found
M1115 Taludbekleding Schelde-Rijnverbinding (1970)

Aantasting van dwarsprofielen in vaarwegen.

Erosie door retourstromen.

Op deze foto zijn de rails te zien die er nu nog liggen.
File not found
M 898 Stabiliteit bodembescherming (1965) File not found
M1488 Stabiliteit granulaire filters (1977)

In een reeks proeven werd o.a. de stabiliteit van zeer fijn zand onder diverse filtermaterialen onderzocht.
File not found
M 849 Dichtheidsstromen rond Europoort, Rotterdam (1964)

Op 5 augustus 1964 werd het verzoek gedaan een modelonderzoek met dichtheidsstromen in te stellen naar de vormgeving van het splitsingspunt van de toegangen naar Rotterdam en Europoort.
File not found
M1102 Maas-Waal centrale bij St. Andries (1970)

Invloed van het onttrekken en terugvoeren van koelwater op de bodemligging en de waterbeweging in de Waal
File not found
M1251 Bochtverbetering Waal bij St. Andries (1973)

Onderzoek naar de verbetering van de bocht bij St. Andries. Het bestaande model M1102 is hiervoor aangepast.
File not found
M1315 Schepen in dwarsstroom, fysisch onderzoek (1975)

In augustus 1975 werd aan het Waterloopkundig Laboratorium opdracht verleend tot het uitvoeren van een onderzoek naar de omstroming van en de krachten op een schip in een homogene parallelle dwarsstroom.
Dit onderzoek is in twee gedeelten in het voorjaar van 1975 en in het voorjaar van 1976 uitgevoerd.
File not found
M1371 Tweedimensionaal onderzoek van brekende golven (1975)

Onderzoek naar de nauwkeurigheid waarmee caissons, die als onderbouw voor een steiger moeten fungeren, kunnen worden afgezonken in deining.
File not found
M1667 Havenuitbreiding Abidjan, Ivoorkust (1979)

Onderzoek i.v.m. de havenuitbreiding van Abidjan. Het onderzoek zal bestaan uit metingen van de waterbeweging.
File not found
M1716 Jonglei kanaal: aansluiting aan Sabat, Sudan. File not found

. Modelplaats 17 terug naar kaartje
M 545 Riviersplitsing bij Dordrecht (scheepvaartmodel; 1959)

Het modelonderzoek is voornamelijk gericht op de bevaarbaarheid van het splitsingspunt.

De stromingstoestand op het splitsingspunt Papendrecht na het in gebruik stellen van de Haringvlietsluizen zal namelijk ingrijpend wijzigen.
File not found
M 665 Splitsingspunt Dordrecht - Mallegat File not found
M 974 Verbetering bevaarbaarheid rivierkruising Wijk bij Duurstede - scheepvaartmodel (1968) File not found
M 975 Verbetering bevaarbaarheid rivierkruising Wijk bij Duurstede - transportmodel (1968) File not found
M1053 Laad- en loswal Culemborg (1969)

Modelonderzoek ten behoeve van de ligging van een buitendijkse laad- en loswal voor het industrieterrein van de gemeente Culemborg.
File not found
M1227 Stroombeeldonderzoek Maasboulevard Venlo (1973)

Onderzoek naar de gevolgen van een in de toekomst te bouwen "boulevard" in het hoogwaterbed van de Maas bij Venlo, op het stroombeeld.
File not found

. Modelplaats 18 terug naar kaartje
M 509 Thyborøn Project, een haven aan de westkust van Jutland, Denemarken (1957) File not found
M 766a Haven van Scheveningen (1961) File not found
M 891 Siltation Arklow Harbour,Ierland (1965) File not found
M 918 Fundamenteel onderzoek werking strandhoofden (1968) File not found
M 993 Stapelloop werf "Merwede" (1968)

Doel van het onderzoek was om na te gaan of een verplaatsing van de helling, die nu loodrecht op de rivier staat, naar een langshaven aan de rivier, mogelijk ontoelaatbare gevolgen voor derden met zich meebrengt.

De persoon links op de foto is Leen Tulp.
File not found

. Gecombineerde modelplaatsen 17 en 18 terug naar kaartje
M1459 Interactie duwvaart - overige vaart (1976)

Onderzoek naar de invloed, die duweenheden, in oploopsituaties, uitoefenen op de conventionele binnenschepen.
File not found

. Modelplaats 19 terug naar kaartje
M 515 Overzichtsmodel Haringvliet (1956) File not found
M 959 Verbetering Waal bij Zaltbommel (1968) File not found
M1278 Hernieuwd onderzoek Waalbocht bij Nijmegen (1974)

De Hoofdingenieur-Directeur van de Rijks­water­staat, Directie Boven­rivieren heeft het Waterloop­kundig Labo­ratorium opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek in een model met beweeg­lijke bodem ten behoeve van een advies met betrekking tot een geul­verbetering voor de scheep­vaart in de Waal bij Nijmegen.

Eind 1974 is met het model­onderzoek begonnen en het is geëindigd medio 1978.
File not found
M1496 Morfologisch onderzoek aftakking Jonglei-kanaal, Bahr El Jebel, Sudan (1977)

File not found

. Modelplaats 20 terug naar kaartje
M 581 Afsluiting Volkerak, overzichtsmodel (1957) File not found
M 638 Afval van zandemulsies. File not found
M 911 Fixeren bodem benedenrivier (1966)

Onderzoek naar de mogelijkheden om met grondkribben de bodem van een benedenrivier te fixeren, en eventueel een geërodeerde bodem weer op te bouwen.
File not found
M1056 Heggen in winterbed (1969)

Modelonderzoek naar de weerstand van heggen in het winterbed van de Maas.
File not found
M1226 Vormgeving splitsingspunt Oude Maas - Hartelkanaal (1972)

Op de foto: een duwkonvooi op de Oude Maas vaart de mond van het Hartelkanaal binnen.
File not found
M1309 Stroombeelden in zinksleuf Botlektunnel (1975) File not found

. Modelplaats 21 terug naar kaartje
M 535 Ontgronding bij coupure Geen afbeelding gevonden
M 735 Abidjan, Ivoorkust File not found
M 861 Otfall Korle Lagoon, Ghana File not found
M 914 Canal du Vridi, de toegang tot de haven van Abidjan, Ivoorkust (1967)

De door verruiming van het kanaal te verwachten ongunstige bankvorming vóór de mond wordt onderzocht met golven en stroom in een model met zandbodem.
File not found

. Modelplaats 22 terug naar kaartje
M 522 modelonderzoek van de Houtribsluizen, Flevoland (1956) File not found
M 572 Sluizengroep Enkhuizen File not found

. Modelplaats 23 terug naar kaartje
M 675 Brouwershavense Gat (1963) File not found
M 955 Detailmodel Rak van Scheelhoek, Haringvliet (1967)

Onderzoek naar ontgrondingen benedenstrooms van de drempel in het sluitingstracé.
File not found
M1193 Onderzoek naar de waterbeweging koelwatervijver Maasvlakte centrale (1973)

Onderzoek naar de waterbeweging in een verzamelbekken van koelwater behorende bij het complex van centrales, dat is ontworpen op de Maasvlakte.
File not found
M1217 Stabiliteitsonderzoek naar de bekleding van de koelwatervijver van de Maasvlakte centrale (1973)

Wanneer de centrale gereed is, zal hij uit 10 eenheden bestaan. Middenboven op de foto is de uitlaat van de eenheden 5-6, middenonder de uitlaat naar zee.
File not found

. Modelplaats 24 terug naar kaartje
M 604 Omlegging Stjördal rivier - Noorwegen. File not found
M 666 Hartelse kanaal File not found
M 774 Splitsing Oude Maas - Nieuwe Waterweg File not found
M 823 Aflaatwerk koelwater P.L.E.M.
(N.V. Provinciale Limburgse Elektriciteits-Maatschappij)
File not found
M 867 Mossel­verwater­plaats Zurich File not found
M 966 Uitbreiding veerhaven Breskens (1967)

Uitvoeren van de noodzakelijke model­onderzoekingen om de meest gewenste havenvorm vast te stellen.

In dit model is onderzoek gedaan naar de stroom­beelden en de stroom­snelheden, die belangrijk zijn voor de scheepvaart, de horizontale uitwisseling van water tussen de haven en de rivier, wat een maat is voor de slib­afzetting in de haven, en de bodemligging vóór de haven.

Uitgevoerd in de periode 1967-1969.

M 967 is het bijbehorende golfmodel.
File not found
M1032 Vormgeving kribben voor oeverbescherming bij getijstromen (1969) File not found
M1189 Koelwatercentrale Dodewaard (1972)

Onderzoek naar de dimensionering en situering van de koelwaterinlaat en de uitlaatkanalen ten behoeve van een uitbreiding van de centrale te Dodewaard.
Stroombeeldonderzoek in model met vaste bodem.
File not found
M1586 Sedimentatie-onderzoek t.b.v. havenuitbreiding Licata, Sicilie (1978)

Doel van het onderzoek is om een optimale havenuitbreiding vast te stellen, waarbij met name de sedimentatie, de golfbinnendringing en de slingering moet worden bestudeerd.
File not found

. Modelplaats 25 terug naar kaartje
M 563 Afsluiting Grevelingen (getijmodel; 1958)

Dit model had een vernuftig systeem van getijregeling.
File not found
M 878 Details van ontgrondingen bij sluitgat Volkerakdam (1964) File not found
M1071 Inlaatsluis Volkerakdam (1969)

In dit model is de vormgeving van de inlaatsluis en de stortebedden bepaald.
File not found

. Modelplaats 26 terug naar kaartje
M 529 Ontgronding Kornwerderzand (1956) ter plaatse van de Lorentzsluizen File not found
M 505 Haringvlietsluizen (1956) File not found
M1005 Detailmodel sluitgat Lauwerszee (1968)

O.a. bepalen van de optredende krachten tijdens het opvaren naar de drempel en het indraaien van de doorlaatcaissons in het sluitgattracé. Dit werd gedaan voor één caisson en voor twee gekoppelde caissons.
File not found

. Modelplaats 27 terug naar kaartje
M 526 Havenhoofden IJmuiden (1956) File not found
M 766 Haven van Scheveningen (1961)

Onderzoek voor verlenging van de havendammen van Scheveningen.
File not found
M 997 Eemshaven (1968) File not found
M1078 Haven Eemscentrale (1969)

Oriënterend onderzoek naar de vormgeving van de havendammen.
Geen afbeelding gevonden
M1178 Kusterosie Abu-Dhabi (1972)

Modelonderzoeken inzake de golfoverslag over een strandmuur, de erosie van de kust en het effect van een geprojecteerd kunstmatig eiland op een koraalrif voor de strandmuur op de kustontwikkeling.
File not found
M1287 Golf­doordringing scheeps­herstellings­werf in de haven van Dakar, Senegal (1975)

In het model werden golfbinnendringing en door golven opgewekte stromingen onderzocht. Met behulp van de meetresulaten werden scheepsbewegingen en zandtransporten berekend.
File not found

. Modelplaats 28 (de Turken) terug naar kaartje
M 690 Havens Turkije (1959)

Dit was geen modelonderzoek, maar hier werd de basisinfrastructuur voor een reeks Turkse havenmodellen gebouwd.
File not found
M 680 Haven Tartous, Turkije File not found
M 695 Haven van Alanya, Turkije File not found
M 704 Haven van Canakkale, Turkije File not found
M 707 Haven van Bandirma, Turkije File not found
M 712 Haven van Rize, Turkije File not found
M 720 Haven van Sile, Turkije File not found
M 721 Haven van Midye, Turkije File not found
M 733 Haven van Hopa, Turkije File not found
M 737 Haven van Cide, Turkije File not found
M 745 Haven van Akçakoca, Turkije File not found
M 749 Haven van Tekirdag, Turkije File not found
M 755 Haven van Antalya, Turkije File not found
M 756 Haven van Eregli, Turkije File not found
M 769 Haven van Edremit, Turkije File not found
M 776 Haven van Abana, Turkije File not found
M 795 Marsa El Bregha, Libië File not found
M 866 Diepzee meerboei File not found
M 884 Gastanker haven Marsa El Bregha, Libië File not found
M 967 Uitbreiding veerhaven Breskens (1967)

uitvoeren van de nood­zakelijke modelonder­zoekingen om de meest gewenste havenvorm vast te stellen.

In dit model is de golfdoor­dringing in de veerhaven onderzocht.

M 966 is het bijbehorende stromings­model.
File not found

. Modelplaats 29 terug naar kaartje
M 588 Detailmodel van de afsluiting van het Veersegat - 1957 File not found
M 764 Afvoer­coëfficiënt Haringvlietsluizen Geen foto gevonden
M 675a Zuidelijk sluitgat Brouwers­havense gat (1963)

Proeven met het oog op de stabiliteit van de dam en de te verwachten ontgrondingen.
File not found
M1255 Stabiliteit taluds weg Amelisweerd (1973)

Onderzoek naar de stabiliteit van een ingraving. Het betrof hier de nieuwe rijksweg 27, die ter plaatse van Amelisweerd in een ingraving komt te liggen, waarbij de bovenkant van de weg circa 5 meter onder het grondwaterpeil ligt.
Pentagoot
File not found
M1324 Stabiliteit bodembescherming van stormstuw­caisson­dam (1975)

Ten behoeve van de stormvloedkering in de Oosterschelde is een uitgebreid onderzoek verricht naar de stabiliteit van de drempel en stortebed voor verschillende typen caissons voor de situatie met weigerende schuif tijdens superstormomstandigheden.
File not found
M1451 Stabiliteit drempel en stortebed stormvloedkering Oosterschelde (1976)

File not found
M1741 Compartimenteringswerken Oesterdam: stabiliteit stenen dammen.

De Oesterdam is een dam tussen Tholen en Zuid-Beveland in het oostelijke deel van de Oosterschelde. De dam is met een lengte van 10,5 kilometer de langste dam van de Deltawerken.
File not found
M1974 Storm­vloed­kering Oosterschelde

Stroombestendig­heid van de drempel tijdens bouwfase.

Het doel van het onderzoek is een bijdrage te leveren aan de ontwerp­methodiek van de te bouwen drempel van de storm­vloedkering in de Oosterschelde.
File not found

. Modelplaats 30 terug naar kaartje
M 586 Overzichtsmodel ten behoeve van de afsluiting van het Veeregat.

Ten behoeve van de afsluiting van het Veeregat is een model gebouwd van het Veeregat met een gedeelte van de Roompot.
File not found
M 709 Vormgeving vaste punten Zuid-Sloe File not found
M 785 Inpoldering Balgzand File not found
M 925 Detailmodel noordelijk sluigat Brouwershavensegat (1967) File not found

. Modelplaats 31 terug naar kaartje
M 782 Duwvaart in kanalen (1961)

Voor dit onderzoek waren er twee modellen, het ander ligt hier.
File not found
M1023 Sluizen en voorhavens bij Tiel (1968) File not found
M1024 Sluizen en voorhavens bij Wijk bij Duurstede (1968) Geen afbeelding gevonden
M1112 Verbinding Brielse Meer - Hartelkanaal (1970)

Op grond van een gecombineerd stroombeeld- en scheepvaartonderzoek is een advies uitgebracht dat leidt tot een oplossing waarbij de scheepvaart op het Hartelkanaal geen overmatige hinder zal ondervinden van de spuistroom, ondanks de nabijheid van de Suurhofbrug.
File not found
M1122 Hevel Hartelsluis (1970)

De uitstroming van de hevels nabij de Hartelsluis waar met behulp van een model een oplossing gevonden dient te worden met minimale hinder voor de scheepvaart.
File not found
M1123 Retourstroom- en water­spiegel­daling­metingen (1971)

Het laboratorium verleende medewerking aan de Afdeling Weg- en waterbouwkunde van de Technische Hogeschool te Delft bij een studie betreffende retourstromen en waterspiegeldaling.
Geen afbeelding gevonden
M1126 Lingegemaal bij Beuningen (1971)

Onderzoek inzake de uitstroming in het Betuwepad van het Amsterdam-Rijnkanaal van een nieuw te bouwen Linge-gemaal bij Beuningen.
File not found
M1127 Inlaatconstructie Gouwe bij Waddinxveen (1971)

Onderzoek naar de vormgeving van de inlaatconstructie aan de Gouwe nabij Waddinxveen.
File not found
M1142 Stroombeeld voorhavens sluis Baalhoek (1971)

Modelonderzoek naar de uitstroming bij spuien in de voorhaven.
File not found
M1151 Situering remmingwerken bij duwvaart­sluizen (1971)

In het model wordt nagegaan wat de troskrachten van de aan de remmingwerken gemeerde schepen zijn als functie van snelheid van uit de kolk komende scheepvaart en de afstand tussen varende en gemeerde schepen.
File not found
M1174 Inlaatwerk t.b.v. kanaal Maarssen-Bodegraven (1972)

Onderzoek naar de vorm van een inlaatwerk voor onttrekking van grote debieten aan het Amsterdam-Rijnkanaal ten behoeve van de watervoorziening van het Midden-Westen van Nederland.
File not found
M1395 Aanpassen profiel en tracé Dordtse Kil (1976)

I.v.m. het toenemende scheepvaartverkeer werd een onderzoek ingesteld naar een nieuwe oeverbelijning vanaf Willemsdorp tot het gemaal bij de Tweede Tol met aansluitend een bochtafsnijding.
File not found
M1523 Schutsluis en aflaatwerk bij Helmond (1977)

Doel van het onderzoek was om te komen tot een voor de scheepvaart veilige omgeving.
File not found

. Modelplaats 32 terug naar kaartje
M 537 Mond van de Escravosrivier, Nigeria (1956) File not found
M 655 Diffractie sluis Lauwerszee. File not found
M 670 Havendammen IJmuiden (1962) File not found
M1020 Vissershaven Vlissingen (1968) File not found

. Modelplaats 33 terug naar kaartje
M 609 Afdamming Lauwerszee (1957/1968) File not found
M 669 Voorhavens Terneuzen File not found
M1070 Haven van Borssele (1970)

Dit onderzoeken hield verband met de voorgenomen aanleg van een zeehaven nabij Borssele aan de Everingen.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden tussen september 1970 en juni 1972
File not found

. Modelplaats 34 terug naar kaartje
M 635 Sloehaven te Vlissingen

Op de keet zit het bordje met de naam "De Schone Waardin".
File not found
M 701 Schutsluis in de Volkerakdam.

Modelonderzoek naar de wijze van vullen en ledigen van de sluizen in de Volkerakdam.

Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode mei 1960 tot en met juli 1962.

Van juli t/m september 1963 is er nog een studie gemaakt over de stabiliteit van het stortebed voor de sluis.
File not found
M 921 Modelonderzoek naar de stabiliteit van de Manora-golfbreker te Karachi (1967) File not found
M 946 Stabiliteit koppen havendammen Scheveningen onder invloed van stroom en golven (1967) File not found
M 969 Sondeerponton op zee (1967)

In opdracht van FUGRO is een onderzoek verricht naar de ontgrondingen rondom een sondeerponton voor boringen in zee.

File not found
M 970 Onderzoek verankeringssysteem pijpenlegger (1967)

Onderzoek naar de krachten op de verankering van een pijpenlegger.
File not found
M 995 Onderzoek stabiliteit blokkendam onder invloed van stroom en golven (1968) File not found
M1002 Onderzoek blokkenstorter (1968)

Onderzoek naar het gedrag van een dambouwschip in golven en stroom.

Door de gewijzigde omstandigheden is dit onderzoek voortijdig beëindigd.
File not found
M1011 Ontgronding nabij booreiland "Marlin" (1968)

Onderzoek betreffende de ontgronding rond een op zand geplaatst booreiland.
File not found
M1105 Onderzoek stabiliteit splitsingsdam Nieuwe Waterweg (1970) File not found
M1113 Stabiliteit kop Noorderdam Europoort (1970) File not found
M1117 Beëindiging Zuiderdam Europoort (1971)

Onderzoek naar de stabiliteit van de beëindiging van de Zuiderdam, ter plaatse van de aansluiting op de Zuidwal.
File not found
M1199 Ontgronding booreiland met betonnen onderbouw (1972)

Onderzoek naar ontgrondingen rond het platform voor Sea Tank Company te Parijs.
File not found
M1330 Texaco Nigearia under water oil storage tank (1975)

File not found
M1375 Afzinkgedrag caissons Saldanha Bay, Zuid-Afrika (1975)

File not found
M1378 Ontgrondingsonderzoek boorplatform JU-250 (1975)

File not found
M1387 Andoc platform Shell Dunlin Field (1975)

Onderzoek speciaal gericht op de situatie tijdens het uitvaren van Europoort.
File not found
M1453 Stroom- en golfkrachten op de pijlerwanden stormvloedkering Oosterschelde (1976)

Onderzoek met scheef invallende golven in combinatie met één weigerende schuif, waardoor grote dwarsbelastingen op de pijlers worden uitgeoefend.
File not found

. Modelplaats 35 terug naar kaartje
M 887 Wrijvingscoëfficiënt bij hele manoeuvre pijpleiding Scheveningen.

In dit model, bestaande uit een vlakke zandbed, zijn studies gedaan naar de wrijvingskrachten die ontstaan zijn bij het trekken van pijpleidingen door sleuven.
File not found
G 11 Onderzoek naar het begraven van pijpleidingen onder water m.b.v. een zgn. "trenching machine".

Dit onderzoek was geheim.

In de inzet zie je de hele "trenching machine".

Op de achtergrond zie je de Oosterscheldehal.
File not found